داروهای تنفسی, مقالات علمی

توسعه استفاده از بوسنتان در بیماریهای اطفال

توسعه استفاده از بوسنتان در بیماریهای اطفال

توسعه استفاده از بوسنتان در بیماریهای اطفال (تسهیل شده با مدلینگ و شبیه سازی)

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف:

بوسنتان برای استفاده در افراد بالغ مبتلا به پرفشاری خون شریانی مورد تایید است. هدف اولیه از مدل سازی فارماکوکینتیک ارائه راهنمایی سیستماتیک برای طراحی مطالعه و درک بهتر از فارماکوکینتیک در محدوده سنی اطفال بود.

روش ها: یک مدل فارماکوکینتیک مبتنی بر فیزیولوژی برای جمعیت کودکان طراحی شد. در ابتدا از یک مدل بزرگسالان، اثرات وزن بدن، سن و بلوغ آنزیم های متابولیزه کننده مربوطه به منظور استخراج فارماکوکینتیک برای کودکان در نظر گرفته شد و یک مدل فارماکوکینتیک در جمعیت اطفال برای شناسایی کوواریانس های مربوطه ایجاد شد.

نتایج: براساس پیش بینی های مدل، دوز ۰.۵ mg/kg  منجربه  مواجهه قابل افتراق از دوز ۲ میلی گرم بر کیلوگرم شد و یک زمان اضافه نمونه گیری خون ۲ ساعته (زمان پیش بینی شده حداکثر غلظت)، تخمین دقیق تری از قرار گرفتن در معرض بوسنتان در کودکان فراهم کرد. مواجهه کمتر کودکان در مقایسه با بزرگسالان مشاهده شد که می تواند با تغییرات مرتبط با بلوغ قابل توجیه باشد. داده های بالینی پیش بینی های مدل را تأیید کرد.

نتیجه گیری: تغییرات بلوغ در کلیرانس دارویی و تغییرات تکاملی در وزن بدن به عنوان عناصر کلیدی فارماکوکینتیک بوسنتان در کودکان تعیین شد. برآورد مواجهه با بوسنتان با استفاده از مدل سازی فارماکوکینتیک جمعیتی مبتنی بر فیزیولوژی و انتخاب دوز ساپورت شده با استفاده از شبیه سازی در اطفال صورت گرفت. برآوردهای بر پایه مدل، به کاهش تعداد کودکان کم سن در مطالعه کمک کرد. نهایتا مدل های فارماکوکینتیک می توانند رهنمودهای سیستماتیک برای طراحی مطالعه و درک بهتر از فارماکوکینتیک در کل محدوده سنی اطفال ارائه دهند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *