داروهای تحت کنترل - Narcotic

 
بوپرنورفین | نارکوتیک

بوپرنورفین | نارکوتیک

بوپرنورفین نالوکسان | نارکوتیک

بوپرنورفین نالوکسان | نارکوتیک

 
اپیوم | نارکوتیک

اپیوم | نارکوتیک

متادون | نارکوتیک

متادون | نارکوتیک

EnglishIran