درد - Pain Management

 
فاروکسی | درد

فاروکسی | درد

فاروکسی پیوسته رهش | درد

فاروکسی پیوسته رهش | درد

 
استامینوفن کدئین | درد

استامینوفن کدئین | درد

متادون | درد

متادون | درد

EnglishIran