نام محصول

نوع

.CAS No

بوپرنورفین Analgesic, opioid addiction 52485-79-7
بوپرنورفین هیدروکلراید Analgesic, opioid addiction 53152-21-9
کدئین Analgesic 76-57-3 یا 8-47-6059
کدئین هیدروکلراید Analgesic 1422-07-7
کدئین فسفات Analgesic 41444-62-6
کدئین سولفات Analgesic 6854-40-6
مورفین هیدروکلراید Analgesic 6055-06-7
مورفین سولفات Analgesic 6211-15-0
مورفین تارترات Analgesic 6032-59-3
اکسی کدون Analgesic 76-42-6
اکسی کدون هیدروکلراید Analgesic 124-90-3
پاپاورین هیدورکلراید 115-37-7
تبائین Analgesic 61-25-6
EnglishIran