نام محصول

نوع

.CAS No

نالوکسان هیدروکلراید Opiate antagonist 51481-60-8
نالتروکسان هیدروکلراید Opiate antagonist 16676-29-2
نوسکاپین Antitussive 128-62-1
نوسکاپین هیدروکلراید Antitussive 912-60-7
بوسنتان مونوهیدرات Endothelin receptor antagonist 157212-55-0
EnglishIran