اثر بوسنتان بر فشارخون ریوی

اثر بوسنتان بر فشارخون ریوی ثانویه به نارسایی قلب سیستولیک

اثر بوسنتان بر فشارخون ریوی ثانویه به نارسایی قلب سیستولیکخلاصه مقاله:اهداف: آنتاگونیست دوگانه رسپتور اندوتلين (بوسنتان) باعث بهبود مقا...

ادامه مطلب