فاروکسی:

قرص سریع رهش اکسی کدون هیدروکلراید

معرفی قرص فاروکسی® ، تولید شرکت داروسازی فاران شیمی، حاوی اکسی کدون هیدروکلراید است. اکسی کدون در دسته داروهای ضد درد مخدر قرار دارد. فاروکسی در سه دوز ۵ میلی گرم ، ۱۵ میلی گرم و ۳۰ میلی گرم برای تجویز خوراکی موجود میباشد. هر ۲۰ قرص از هر دوز در یک بلیستر و هر ۳ بلیستر در یک جعبه به همراه بروشور عرضه می شود.
اکسی کدون آگونیست اپیوئیدی نیمه صناعی بوده که به منظور کنترل درد استفاده میشود، از دیگر اثرات داروی اکسی کدون میتوان به کنترل اضطراب، احساس آرامش و سرخوشی اشاره کرد. این اثرات با تاثیر بر گیرنده های اپیوئیدی (خصوصاً μ) در سیستم عصبی مرکزی ظاهر می شود.
اکسی کدون به گیرنده ی اپیوئیدی μ متصل شده و باعث فعال شدن آن میشود این دارو برقراری اتصال و اعمال اثری بر گیرنده اپیوئیدی κ ندارد. این عملکرد انتخابی سبب اثر تسکین درد داروی اکسی کدون میباشد و اثراتی مانند سایکوتومیمتیک ،دیسفوریا، دیورز ناشی از تحریک و فعال شدن گیرنده κ را به دنبال نخواهد داشت.

EnglishIran