بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Bosentan Monohydrate

ماده موثره بوسنتان منوهیدرات

Bosentan Monohydrate

بوسنتان منوهیدرات

بوسنتان مونوهیدرات، یک آنتاگونیست گیرنده اندوتلین است، مولکول اندوتلین از طریق تنگ کردن عروق خونی منجر به افزایش فشار خون میگردد. بوسنتان از طریق مهار عملکرد مولکول های اندوتلین، بعنوان یک وازودیلاتور عمل کرده و جهت بهبود پرفشاری شریان ریوی و همچنین بهبود توانایی ورزشی و جلوگیری از وخامت شرایط بیمار استفاده میشود.  

Chemical Formula: C27H31N5O7S
Weight; Average: 569.63
CAS Number: 157212-55-0

سایر محصولات