بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Sitagliptin Phosphate

ماده موثره سیتاگلیپتین

Sitagliptin phosphate

سیتاگلیپتین فسفات

سیتاگلیپتین فسفات، یک مهارکننده دی‌پپتیدیل پپتیداز۴ (DPP-4) میباشد، که با افزایش پاسخ به انسولین و کاهش گلوکاگون برای کنترل گلایسمیک در دیابت نوع دو بکار میرود. مهار DPP-4 منجر به افزایش پپتید شبه گلوکاگن_۱ (GLP-1) و پلی‌پپتید مهاری معده (GIP) می‌گردد.

Chemical Formula: C16H20F6N5O6P
Weight; Average: 523.329
CAS Number: 654671-77-9

سایر محصولات